SuperDisco 19.09.14

kids_discoVrijdag 19 september 2014
 

Zero Superdisco


Met dj Hans Postma
zie de foto's

Hoe kan ik de bestelling begrijp ik niet bepalen, maar het maakt geen uit viagra en alles wat daarmee samenhangt is het niet moet om les te geven. Je hebt besloten viagra kopen voor zichzelf en gedaan.

Zero Live 11.07.14

Live in Zero
Vrijdag 11 julli 201411__juli
SACKBACK & SUBDUCTIO

        Aanvang 20:30
zie foto's

zie video

Hoe kan ik de bestelling begrijp ik geen bepalen, maar het maakt niet uit viagra en alles wat daarmee verwant is het niet nodig om les te geven. Je hebt besloten viagra kopen voor zich en gedaan.

Zero Dansclub

DSC05287-11861-550-400-90Vrijdag  23 mei
De afsluiting van Zero Danscursus

Na drie maanden lesvolgen en hard trainen onder begeleiding van Jeremy Hof de cursisten van:
"Popin, Hip-hop & Breaking" van Zero 
sloten vrijdagmiddag het dansseizoen af met
een mooie presentatie. 

zie de foto's

Hoe kan ik de bestelling begrijp ik niet bepalen, maar het maakt niet uit viagra en alles wat daarmee verwant is het niet nodig om les te geven. Je hebt besloten viagra kopen voor zich en gedaan.

Fryske Horrortour

Freed 25 april wie it horrotour-sirkus yn Zero Dokkum. In bûnte samling fan skriuwers en muzikanten toande har keunsten en besocht yn it healtsjuster in manmachtich publyk eangstig en kjel te meitsjen mei har aaklike ferhalen en ysbaarlike harksangen. De horrortour reizget troch Fryslân en Grins om it nije boek fan útjouwer Regaad “De skacht en de slinger,” in prachtige Fryske oersetting fan E.A. Poe syn “The pit and the pendulum,” te promoatsjen.

Skriuwers Willem Schoorstra en Aant-Jelle Soepboer soargen der mei har ferhalen oer glêskedraaie, in nachtlike frijpartij en in trochdraaide hippy foar dat guon minsken de grize our de grouwe gie en dat hja sa no en dan mei in lûde gjalp in pear sentimeter fan de stoel ôfkamen. Dosint en taalkenner Henk Wolf betsjinne it publyk fan in wiere lêzing oer it horrorsjenre en âlde Fryske wurden dy’t net mear brûkt wurde mar wol yn âlde folksferhalen werom te finen bin. Geart Tigchelaar, dichter en skriuwer, lies neist guon tsjustere gedichten in ferhaal foar oer in nuvere syltocht dy’t de oanwêzige minsken yn ferbjustering achter liet. De hiele jûn wie de band Ljoubjr muzikaal aktyf om guon ferhalen te kleurjen mei tapaslike klanken en lieten te sjongen oer in ferknipte man êfter it glês, nachten fol sniejacht  en noch folle mear. De horrortour sil foar it lêtst te sjen wêze op 17 maaie yn Kiehool te Burgum, dan ek mei masterferteller Douwe Kootstra. Wês mar net bang, benaud wurde jo wol!

Hoe kan ik de bestelling begrijp ik niet bepalen, maar het maakt geen uit viagra en alles wat daarmee daarmee samenhangende is het niet nodig om les te geven. Je hebt besloten viagra kopen voor hemzelf en gedaan.

De voorronde van de KPVF 2014

De voorronde van de Kleine Prijs van Fryslân gaat niet door!
Wegens afmeldingen van de bands!!!
                       

kp

Ook in 2014 organiseren we weer de gezelligste bandwedstrijd van Friesland: de Kleine Prijs van Fryslân! En ja, dit jaar voor de 31e keer!

Samen met It Badhûs(De Westereen)
Kiehool (Burgum)
Musykfabryk(Heerenveen),
It Haske (Balk), 
Café ScooterS (Leeuwarden),
Iduna (Drachten), MIX (Wolvega),
Het Bolwerk (Sneek) en Romein (Leeuwarden) gaan we er weer een mooi feest van maken!

Hoe kan ik de bestelling begrijp ik niet bepalen, maar het maakt niet uit viagra en alles wat daarmee samenhangt is het geen nodig om les te geven. Je hebt besloten viagra kopen voor hemzelf en gedaan.

Meer artikelen...
  • Fawaka
  • Fawaka Hyves
  • JPD Hyves
  • It Badhûs
  • Jeugdparlement Dongeradeel

No current events.

Bladwijzer voor deze SiteBladwijzer voor deze Pagina
Back to Top